Gizlilik politikası

Bu site(talepkredi.com, www.talepkredi.com com) internet kullanıcısının kullanımına aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde sunulmuştur. www.talepkredi.com. sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları kabul etmiş sayılır. Bundan sonrasında web sitesi ‘Site’ olarak adlandırılacaktır.  talepkredi.com  işbu Kullanım Koşullarında ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek kulanıcının sorumluluğundadır. Talepkredi.com un, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Talepkredi.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

GİRİŞ:

 1. SİTE’nin sahibi Gümüşpala mah.Elifoğlu sok.No15B.AVCILAR/İSTANBUL adresinde ikamet eden Talep gayrimenkul aracılık komisyonculuk ve danışmanlık hizmetleri (Bundan sonra Talep Kredi olarak anılacaktır) olup site üzerinde verilen ücretli yada ücretsiz hizmetler talep kredi tarafından sağlanmaktadır. Talep kredi sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi, Site kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 2. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nı talep kredi dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak SİTE’de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Talep kredi tarafından işbu Kullanım Koşulları’nda yapılan her değişikliği SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 3. İşbu Kullanım Koşulları 01.03.2020’den başlayarak ayrıca, talepkredi.com ve www.talepkredi.com hizmetlerinden yararlanacak olan KULLANCILAR’la ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmeyi de kapsamaktadır.
 4. SİTE’nin sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; SİTE üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır.
 5. SİTE sahibi site üzerinden ücretli olarak verdiği hizmetlerin faturasının gönderimi hususunda gönderim beli isteyebilir.
 6. SİTE sahibi site üzerinden ücretli olarak verdiği hizmet, danışmanlık, aracılık, komisyonculuk ve gayrimenkul işlemlerinde ödenen tutarın iadesini haklı görmediği taktirde müşterisine yapmama hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR:

 1. SİTE: Talep Kredi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesini;
 2. KULLANICI(LAR): SİTE’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)i;
 3. LİNK(LER): SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)ı;
 4. İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER

 1. SİTE’de mevcut olan ve kendisi tarafından sunulan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, SİTE’deki bilgiler güncel ve aktüel olmayabilir. SİTE’deki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE’de yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da örtülü olarak garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. Ayrıca, Talep Kredi, SİTE dahilinde erişime açtığı hizmetler ve İÇERİKLER’den hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.
 2. Talep kredi sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICILAR’ın, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, talepkredi.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, talepkredi.com’un açıkladığı her türlü kişisel yazılı, görsel ve işitsel bilginin talepkredi.com’un ve com’un partneri, hizmet sağlayıcılara ve sair hizmet sağlayıcılara açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi, paylaşılması konusunda talepkredi.com’a muvafakat verdiğini, talepkredi.com’un bu bilgileri paylaşmasından dolayı uğraması muhtemel her türlü zarardan kullanıcının sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla talepkredi.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 3. SİTE dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı talepkredi.com’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, talepkredi.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, talepkredi.com yetkili satıcılarının doğrudan sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. talepkredi.com, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve İÇERİKLER’in güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. talepkredi.com, şayet açıkça karşılaştırmaya konu hizmetin kendisi tarafından verildiğini bildirmedikçe, KULLANICI talepkredi.com’un verdiği hizmetlerin sadece danışmanlık ve aracılık hizmeti olduğunu, hiçbir surette KULLANICILARLA hizmeti sunanlar arasında bir aracılık hizmeti verildiğinde, çıkacak uyuşmazlıkların tarafının talepkredi.com olmadığını kabul ve taahhüt eder.
 4. KULLANICILAR, talepkredi.com’un SİTE dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. KULLANICILAR tarafından talepkredi.com’a iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İÇERİKLER’in doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
 5. KULLANICILAR, SİTE dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, talepkredi.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
 6. Talep Kredi, SİTE dâhilinde sunulan hizmetleri ve İÇERİKLER’i her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.Talep Kredi bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICILAR, bu SİTE’de paylaştıkları her türlü içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru ve eksiksiz olduğunu kontrol etmelidir. SİTE, KULLANICILAR’ın doğru olmayan veya eksik bilgilerden doğan zararları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zararlarından sorumlu değildir. SİTE bu içerik, bilgi, materyal ve verinin doğru olmadığını yada eksik olduğunu tespit ederse bunlarda değişiklik ve/veya düzeltme talep edebilir. Kullanıcı bu tür talepleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır. Talep kredi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde doğrudan Talep kredi tarafından yapılabilir. Talep kredi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR’a aittir.
 7. SİTE üzerinden, talepkredi.com’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya İÇERİKLER’e ve/veya dosyalara talepkredi.com tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destekleyici veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve İÇERİKLER ile bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların İÇERİKLER’i hakkında talepkredi.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 8. com, SİTE üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” dahilinde KULLANICILAR ve diğer taraflarla (talepkredi.com’un bağlı şirketler veya 3. Parti hizmet sağlayıcıları) yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, KULLANICILAR’ın menfaatine uygun olan çeşitli hizmet paketlerine ve hizmet tekliflerine dönüştürebilir. Talep Kredi aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, site kullanım ekran hareketlerini, sayfalar arası dolaşım verilerini, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, tarih ve saat gibi bilgileri KULLANICILAR’la, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla da kullanabilir. SİTE’nin çeşitli işlemler için sizden talep edebileceği TC kimlik numarası, satın alma işleminin gerçekleşmemesi halinde SİTE’de saklanmayacaktır. KULLANICILAR, gönderdikleri bu bilgilerden doğan riskin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Bu SİTE dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak KULLANICILAR tarafından sağlanan bilgiler ve bu SİTE’nin (sınırlı olmamak kaydıyla kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da bunlarla bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, doküman ya da veri, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden “talepkredi.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları” olarak anılacaktır) talepkredi.com’a ait ve/veya talepkredi.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, talepkredi.com hizmetlerini, bilgilerini ve Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasına talepkredi.com’un hizmetlerine erişim veya kullanım izni vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde talepkredi.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, KULLANICILAR, talepkredi.com’un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 2. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde talepkredi.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde, talep kredi hizmetlerine, talep kredi bilgilerine, talepkredi  Telif Haklarına Tabi Çalışmalarına, talep kredi ticari markalarına, talep kredi ticari görünümüne veya bu Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, talepkredi.com işbu Site Kullanım Koşulları ve “Gizlilik Politikası”ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Talepkredi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Talep kredi’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Talep Kredi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, darbe, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, talepkredi.com ‘un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL AVCILAR Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları talepkredi.com tarafından SİTE içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICILAR, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. talepkredi.com, dilediği zaman işbu Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Politikası

TalepKredi, kullanıcıların kendisine www.talepkredi.com adlı web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır.Talep kredi, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

Web Sitesi vasıtasıyla Web Sitesi’ne üyelik veya satıcı olma gibi sıfatların kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) vermeleri gerekmektedir. Talep kredi, talep edilen bilgileri Talepkredi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. talepkredi.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler talepkredi.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

talepkredi.com, Web Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. talepkredi, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad-soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. talepkredi.com, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Talep kredi’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen durumlarda talepkredi.com, işbu gizlilik politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar;

 1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve bunun gibi yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
 2. Talep kredi ‘nin kullanıcılarla yazılı veya verdiği hizmetler dolayısıyla zımni olarak akdettiği sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
 3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

talepkredi.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

talepkredi.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi’ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

talepkredi.com, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, talepkredi.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

Talep Kredi, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi’de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. İnteraktif‘in değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

× Whatsapp